European Neolithic - Two Ground Stone Axes - Lot No. 569